Betaalwater met huisje, betaalwater met accommodatie, karpervissen met huisje

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die afgesloten worden tussen de eigenaar/pachter van het viswater, zoals genoemd in de overeenkomst, en de huurder. www.fransekarpers.nl fungeert hierbij enkel als tussenpersoon.

1. Verblijfsperiode: De huurder heeft recht op het gebruik van de visstek, volgens het visreglement van het betreffende viswater, voor de periode zoals bepaald in de overeenkomst tussen de voornoemde partijen. Buiten de overeengekomen periode heeft de klant-huurder geen enkel recht op de visstek.

2. De boeking: De boeking wordt gerealiseerd via tussenkomst van www.fransekarpers.nl maar de overeenkomst wordt gesloten tussen de verhuurder (= eigenaar of pachter van de viswater, zoals bedoeld in de overeenkomst tussen de partijen) en de huurder. Indien de huurder schade lijdt als gevolg van een gebrek aan de visstek of aanhorigheden kan de huurder uitsluitend een vordering tegen de eigenaar of pachter instellen, behoudens opzet of grove schuld van www.fransekarpers.nl, ongeacht de oorzaak, omvang en aard van de schade.

3. Voorschot: Bij boeking betaalt u binnen 3 weken een voorschot zoals aangegeven op de website bij het betreffende water op de overeengekomen prijs. Het saldo betaalt u 6 weken voor vertrek. Bij boeking minder dan 6 weken voor vertrek dient het volledige bedrag binnen de zeven (7) dagen na boeking betaald te worden. Bij niet tijdige betaling is www.fransekarpers.nl gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

4. Staat van het eigendom: Elk viswater wordt door ons persoonlijk geselecteerd. Indien er toch zaken zouden afwijken van de beschrijving of als er schade zou zijn dient u dit onmiddellijk te melden ter plaatse aan de verantwoordelijke of de eigenaar/pachter. Het probleem wordt dan zo snel mogelijk opgelost. Klachten die niet tijdens het verblijf gemeld werden, worden achteraf niet meer aanvaard. U dient het betreffende eigendom bij vertrek in dezelfde staat achter te laten als u het gevonden heeft bij aankomst. Alle verlies door breuk of schade aan de visstek of het domein moet door de huurder vergoed worden. Bij niet naleven van deze voorwaarden heeft de eigenaar of pachter het recht om de waarborg in te houden.

5. Waarborg: In sommige gevallen bent verplicht een waarborg te betalen. Het exacte bedrag en wijze van betalen staat in uw huurovereenkomst vermeld. De eigenaar of de verantwoordelijke ter plaatse heeft het recht u de toegang tot de visstek of het domein te ontzeggen indien aan deze voorwaarde niet voldaan werd. Bij eventuele schade veroorzaakt door de huurder mag het te vergoeden bedrag ingehouden worden van de waarborg.

6. Vertrek en aankomst: Het is belangrijk dat u de aankomst- en vertrekuren zoals vermeld in de overeenkomst stipt respecteert.

7. Aantal toegelaten personen: Het aantal personen dat gebruik maakt van de visstek en/of de
accommodatie mag niet hoger zijn dan vermeld in het contract.

8. Annuleringsvoorwaarden: Bij annuleren tot 8 weken voor het vertrek wordt het betaalde voorschot (50 % van de totale som) ingehouden. Bij annuleren minder dan 8 weken voor het vertrek bent u de totale verhuurprijs verschuldigd. Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van de visstek heeft u geen enkel recht op terugbetaling.

9. Aansprakelijkheid: www.fransekarpers.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de door de huurder of derden geleden schade tengevolge van het verblijf op het domein.

10. Annulering door www.fransekarpers.nl: Als www.fransekarpers.nl door overmacht gedwongen is het verblijf te annuleren, wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en tracht www.fransekarpers.nl u in de mate van het mogelijke een gelijkwaardig viswater aan te bieden. U kunt dit aanbod al dan niet aanvaarden. Indien u het aangeboden alternatief niet aanvaardt, wordt deze overeenkomst ontbonden en heeft de huurder geen recht op schadevergoeding noch terugbetaling van alle door de huurder betaalde bedragen.

11. Klachten: Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk ter plaatse te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van uw verblijf, dan moet deze onverwijld worden gemeld bij www.fransekarpers.nl.

Privacy
Deze website is eigendom van www.fransekarpers.nl
Correspondentieadres: Molenweg 5 4651CG Steenbergen 
E-mail: info@fransekarpers.nl
Btw-nummer: NL114244182B01 KvK nummer: 60008091

Alle vermelde prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Indien u een foto of een verslag opstuurt naar www.fransekarpers.nl, dan nemen wij aan dat we die op onze site mogen publiceren. U heeft te allen tijde het recht om deze foto door ons te laten verwijderen.

Fransekarpers is ermee gestopt, op mail wordt niet meer gereageerd, een aantal wateren zijn overgenomen door Carpspots, we verwijzen u graag naar de website van Carpspots.

www.carpspots.nl